Privacyverklaring

 
 1. Toelichting
 
Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de LensOnline® ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.
 
 1. Model
 
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: BBLC BV, Rubenslaan 5 3723 BN Bilthoven, 53274350 (hierna: “LensOnline®”).
 
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.lensonline.nl en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
 
 
 

 
Artikel 1 – Algemeen
 
 • LensOnline® stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is LensOnline®. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
 
Artikel 2 – Persoonsgegevens
 
2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
 
 • Categorie 1,zonder registratie: uw IP-adres en surfgedrag;
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: functioneel en niet functioneel;
 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
 
2.2.        LensOnline® kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
 
a.      door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 
b.     tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
 
 
2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.
 
 
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
 
3.1.        Algemene doeleinden:
 
               De LensOnline® zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van LensOnline® om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze LensOnline® en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 
 • Categorie 3:het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 
 • Categorie 4:LensOnline® gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
 
U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
 
3.2.        Direct marketing:
 
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
 
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan LensOnline® uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot LensOnline®, haar producten en/of diensten. LensOnline® kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door LensOnline® bewaarde documenten.
 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
 
3.3.        Doorgifte aan derden:
 
               Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van LensOnline®, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien LensOnline® failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van LensOnline® geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 
               LensOnline® zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat LensOnline® uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
 
               Uw persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met LensOnline® of in opdracht of onderaanneming van LensOnline® handelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. LensOnline® vraagt aan haar onderaannemers steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan. LensOnline® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.
 
LensOnline® zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
              
 
3.4.        Wettelijke vereisten:
 
               In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat LensOnline® uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. LensOnline® zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 
 
Artikel 4 – Duur van de verwerking
 
               De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de LensOnline® en U.
              
               Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 
               Uw factuur-, betaal- en bestelgegevens zijn we verplicht 7 jaar te bewaren. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem.
 
               Bent u ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten , dan bewaren we dit 5 jaar.             
 
 
 
 
Artikel 5 – Uw rechten
 
5.1.        Recht van toegang en inzage:
 
               U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 
5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
 
               U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LensOnline®. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 
               Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@lensonline.nl of per brief aan LENSONLINE.NL - BBLC BV, Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke, België
 
              
 
5.3.        Recht van verzet:
 
               U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 
Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@lensonline.nl of per brief aan LENSONLINE.NL, Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke, België.
 
5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:
 
               U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 
5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:
 
               Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 
5.6.        Uitoefening van uw rechten:
 
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@lensonline.nl, per post naar LENSONLINE.NL, Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke, België. of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 
5.7.        Automatische beslissingen en profiling:
                              
               De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 
5.8.        Recht om klacht in te dienen:
 
               U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Privacy commissie: Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt schriftelijk een klacht indienen:
 1. Via het klachtenformulier op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 2. Door een brief te sturen naar Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag,
 
Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indien bij de AP, neem dan contact op met de mederwerkers van AP via het gratis telefoonnummer 088 – 1805 250.
 
 
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
 
6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
6.2.        In geen geval kan LensOnline® aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 
6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 
 
Artikel 7 – Toegang door derden
 
 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 
 1. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
 
 
Artikel 8 – Aangifte Privacy commissie
 
               Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
T: 088 – 1805 250
 
 
Artikel 9 – Cookies
 
9.1.        Wat zijn cookies?
 
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van LensOnline® en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
 
9.2.        Waarom gebruiken we cookies?
 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
 
9.3.        Soorten cookies:
 
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
 
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies
 
9.4.        Uw toestemming:
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaastkuntu ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.
 
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
 
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@lensonline.nl, per post naar LENSONLINE.NL Kasteleinsstraat 11, 9150 Kruibeke, België., of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.
 
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/
Aan het laden...